Skip to main content

Dine rettigheter


Du har mange rettigheter, som pasient, men også som individ der dine personopplysninger behandles. Disse rettighetene er i hovedsak regulert i lover. Nedenfor finner du nyttig informasjon om flere av disse rettighetene.

Rettigheter etter personvernforordningen

Innsyn i egne opplysninger

Du har rett til å få informasjon om hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg. Du har rett til å få informasjon om hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi behandler de, hvilke typer personopplysninger vi behandler, hvem som eventuelt mottar personopplysninger og hvor lenge personopplysningene lagres. Vi anbefaler at du leser igjennom vår personvernerklæring for svar, før du eventuelt tar kontakt med oss.
Du kan også be om en kopi av de opplysninger vi behandler om deg. Bruk vårt innsynskjema hvis du ønsker be om innsyn.
Vi gjør oppmerksom på at forespørsel om innsyn har en behandlingstid på inntil fire uker, og at det kan finnes unntak der innsynsretten ikke gjelder.

Korrigering av opplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av personopplysninger

I enkelte tilfeller kan du be oss slette opplysninger om deg. Dette kalles noen ganger for "retten til å bli glemt".
Vi gjør oppmerksom på at det finnes unntak der retten til å kreve sletting ikke gjelder. Som eksempel nevnes lagringsplikt etter lov og at lagring er nødvendig for visse typer bruk innen helsetjenesten.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen tilfeller kan du be oss om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. I så fall kan personopplysningene dine lagres, men ikke brukes til noe.
Vi gjør oppmerksom på at begrensning av behandling av personopplysninger kan innebære at vi ikke kan tilby våre tjenester.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseaveining, har du rett til å protestere på vår behandling av dine personopplysninger. Hvis behandlingen er basert på et samtykke, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke til bruken av dine personopplysninger. Dette påvirker ikke bruken av informasjonen om deg fra før du trukket samtykket.

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til en annen behandlingsansvarlig. Denne rettigheten er begrenset til personopplysninger gitt oss, hvis de behandles for å oppfylle en kontrakt med deg, eller om behandlingen er basert på ditt samtykke.
 

Les mer om de ulike rettighetene på sidene til Datatilsynet.

Klage på behandlingen av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også kontakte personvernombudet vårt (dpo@unilabs.com). Personvernombudet, som alle Unilabs ansatte, har taushetsplikt dersom du ønsker å si fra om noe i fortrolighet.
Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Rettighetsforespørsel

Har du spørsmål vedrørende behandlingen av dine personopplysninger er du velkommen å kontakte oss ved å sende en e-post til personvern@unilabs.com. Vi ber deg om ikke å sende personsensitiv informasjon på e-post. Ønsker du utøve dine rettigheter ber vi deg bruke vårt skjema for rettighetsforespørsler.
Utfylt skjema kan leveres på en av våre avdelinger eller sendes per post til:

Unilabs Norge AS
"Rettighetsforespørsel"
Silurveien 2B
0380 Oslo

Skjema: Rettighetsforespørsel

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen en måned.

Unilabs personvernombud

Kontaktopplysninger til personvernombudet for Unilabs Norge AS og Unilabs Laboratoriemedisin AS:

Navn:                 Miroslava Greštiaková
E-postadresse: 
dpo@unilabs.com
Postadresse:     Alpha Medical, s.r.o. 
                          Digital Park II, Einsteinova 23 
                          851 01 Bratislava, Slovak Republic 

Øvrig

Hvis du vil vite mer om GDPR kan du lese mer om forordningen på EU-kommisjonens- eller Datatilsynets nettsteder.

 

Rettigheter etter helselovgivningen

Fritt behandlingsvalg

Du har rett til å velge behandlingssted når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge.
ventetider.no viser ventetider for radiologiske undersøkelser (MR, CT, røntgen og ultralyd).
Les mer om fritt behandlingsvalg på helsenorge.no.

Egenandel og frikort

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel.
Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler.
Ler mer om egenandel og frikort på helsenorge.no.
 

Pårørende

Informasjon til pårørende på helsenorge.no.

Pasientreiser

Les mer om dine rettigheter på helsenorge.no.

Avbestilling av time/om du ikke møter

Det er mange andre pasienter som også venter på time. Det er derfor viktig at du sier i fra så fort som mulig slik at andre kan få timen din, hvis time du fått ikke passer. Dersom alle møter til timene sine, blir ventetiden kortere.
Les mer på siden om vilkår.

Pasientjournal

Din pasientjournal er en samling av opplysninger om helsehjelpen du fått. Hvert behandlingssted skal opprette en pasientjournal. En pasientjournal skal blant annet inneholde opplysninger om diagnose, behandling, prøvesvar, informasjon som er gitt til deg og andre forhold som kan være av betydning for behandlingen eller eventuelle senere behandlinger. Pasientjournalen er viktig fordi den både er et arbeidsdokument for helsepersonell og samtidig gir den et dokumentasjonsgrunnlag.

Du har rett til å få innsyn i journalen din, og hvis du ønsker det også få forklart ord og uttrykk som er vanskelige å forstå.
Dersom du ønsker en kopi av din pasientjournal, må du fylle ut et skjema. Skjemaet må undertegnes av pasient eller den som har fullmakt og sendes per post til følgende adresse:

 Unilabs Norge AS
"Innsyn i journal"
Silurveien 2B
0380 Oslo

Skjema: Anmodning om innsyn i pasientjournal

 Noter at dersom du ønsker innsyn i din journal hos Unilabs Røntgen så velger du i skjemaet om du ønsker utskrift av røntgenbilder også. Kopi av journal leveres i papirform (eller på CD) og kan hentes mot oppvisende av gyldig legitimasjon på en av våre avdelinger, i annet fall sendes det til folkeregistrert adresse. Utskrift og forsendelse er i utgangspunktet gratis, men du må betale en administrasjonskostnad dersom du ber om kopi av dokumenter du har fått før.

Vi gjør oppmerksom på at forespørsel om kopi av journal har en behandlingstid på inntil fire uker.

Dersom du kun har behov for røntgenbilder, f. eks. i forbindelse med videre behandling, tilbyr vi en sikker og digital løsning kalt "bilder på nett" som gjør det enkelt å gi tilgang til andre spesialister. Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til bilder, pris og annen praktisk informasjon her.

Avslag på innsyn

I helt spesielle tilfeller kan helsepersonell nekte deg innsyn i hele eller deler av journalen. Les mer i Pasient- og brukerrettighetsloven §5-1 (lovdata.no).

Andres innsyn i din pasientjournal

Opplysningene i pasientjournalen er underlagt taushetsplikt, og i utgangspunktet skal ingen andre ha tilgang til den enn de som trenger opplysninger fra pasientjournalen for å gi deg helsehjelp.
Dine nærmeste pårørende skal få innsyn i din pasientjournal hvis du samtykker til det eller forholdene tilsier det. Foreldre til barn under 16 år har i utgangspunktet rett til å få se barnets pasientjournal, men det finnes unntak fra dette.

Du kan be om at feil i opplysningene rettes eller slettes

Dersom du mener at pasientjournalen inneholder feilaktige eler mangelfulle opplysninger, kan du be behandlingsstedet om at opplysningene rettes eller slettes.
Se mer informasjon i Pasient- og brukerrettighetsloven §5-2 om vilkårene for retting og sletting av opplysninger i pasientjournal (lovdata.no).

Norsk pasientskadeerstatning

Lenke til Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientforening

Lenke til Norsk pasientforening

 

Mer informasjon om pasientrettigheter finner du på helsenorge.no sitt nettsted.

 

 

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under