Dine rettigheter | Unilabs Skip to main content

Dine rettigheter


Du har mange rettigheter, som pasient, men også som individ der dine personopplysninger behandles. Disse rettighetene er i hovedsak regulert i lover. Nedenfor finner du nyttig informasjon om flere av disse rettighetene.

 

Rettigheter etter personvernforordningen:

Innsyn i egne opplysninger

Du har rett til å få informasjon om hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg. Du har rett til å få informasjon om hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi behandler de, hvilke typer personopplysninger vi behandler, hvem som eventuelt mottar personopplysningene og hvor lenge personopplysningene lagres. Vi anbefaler at du leser igjennom våre personvernerklæringer før du eventuelt tar kontakt med oss.
 

Korrigering av opplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av personopplysninger

I enkelte tilfeller kan du be oss slette opplysninger om deg. Dette kalles noen ganger for "retten til å bli glemt". Vi gjør oppmerksom på at det finnes unntak der retten til å kreve sletting ikke gjelder. Som eksempel nevnes lagringsplikt etter lov der lagring er nødvendig for visse typer bruk innen helsetjenesten.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen tilfeller kan du be oss om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. I så fall kan personopplysningene dine lagres, men ikke brukes til noe. Vi gjør oppmerksom på at begrensning av behandling av personopplysninger kan innebære at vi ikke kan tilby våre tjenester.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseaveining, har du rett til å protestere på vår behandling av dine personopplysninger. Hvis behandlingen er basert på et samtykke, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke til bruken av dine personopplysninger. Dette påvirker ikke bruken av informasjonen om deg fra før du trukket samtykket.

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til en annen behandlingsansvarlig. Denne rettigheten er begrenset til personopplysninger gitt oss, hvis de behandles for å oppfylle en kontrakt med deg, eller om behandlingen er basert på ditt samtykke.
 

Klage på behandlingen av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også kontakte personvernombudet vårt personvernombud. Personvernombudet, som alle Unilabs ansatte, har taushetsplikt dersom du ønsker å si fra om noe i fortrolighet. Du kan også klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Rettighetsforespørsel

Har du spørsmål vedrørende behandlingen av dine personopplysninger er du velkommen å kontakte oss. På vår personvernside finner du kontaktopplysninger til vårt personvernombud, personvernerklæringer og skjema for rettighetsforespørsel mv.

Rettigheter etter helselovgivningen:

Fritt behandlingsvalg

Du har rett til å velge behandlingssted når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge. Les mer om fritt behandlingsvalg på helsenorge.no.

Egenandel og frikort

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Les mer om egenandel og frikort på helsenorge.no.
 

Pårørende

Informasjon til pårørende på helsenorge.no.

Pasientreiser

Informasjon om pasientreiser på helsenorge.no.

Avbestilling av time/om du ikke møter

Det er mange andre pasienter som også venter på time. Det er derfor viktig at du sier i fra så fort som mulig slik at andre kan få timen din, hvis time du fått ikke passer. Dersom alle møter til timene sine, blir ventetiden kortere.

Pasientjournal

Din pasientjournal er en samling av opplysninger om helsehjelpen du fått. Hvert behandlingssted skal opprette en pasientjournal. En pasientjournal skal blant annet inneholde opplysninger om diagnose, behandling, prøvesvar, informasjon som er gitt til deg og andre forhold som kan være av betydning for behandlingen eller eventuelle senere behandlinger. Pasientjournalen er viktig fordi den både er et arbeidsdokument for helsepersonell og samtidig gir den et dokumentasjonsgrunnlag.

De eneste journalopplysningene som Unilabs har om deg er de bildediagnostiske undersøkelsene / laboratoriemedisinske analysene som er utført ved Unilabs. Din henviser vil alltid motta svar/beskrivelse, og henviser har ansvaret for å videreformidle innholdet til deg.

Dersom du kun har behov for røntgenbilder, f. eks. i forbindelse med videre behandling, tilbyr vi en sikker og digital løsning kalt "bilder på nett" som gjør det enkelt å gi tilgang til andre spesialister. Du kan lese mer om hvordan du får tilgang til bilder her.

Du kan be om at feil i opplysningene rettes eller slettes

Dersom du mener at pasientjournalen inneholder feilaktige eler mangelfulle opplysninger, kan du be behandlingsstedet om at opplysningene rettes eller slettes. Se mer informasjon i Pasient- og brukerrettighetsloven §5-2 om vilkårene for retting og sletting av opplysninger i pasientjournal (lovdata.no).

Norsk pasientskadeerstatning

Lenke til Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientforening

Lenke til Norsk pasientforening

 

 

 

 

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under