Miljolab | Legionella | LEGIONELLA ANALYSER | Unilabs Skip to main content

Legionellaanalyser 

Legionellaanalyser av vann og biofilm

Unilabs Miljømikrobiologi benytter to ulike analysemetoder, dyrkning og PCR. Ved funn av legionellabakterier ringer vi deg og gir råd og veiledning. Les mer om analysene nedenfor eller kontakt oss

Dyrkningsanalyse

Dyrkningsmetoden påviser levende, dyrkbare legionellabakterier.
Metoden er akkreditert og omfatter både analyse og fortolkning i henhold til ISO 11731:2017. Analysen tar 10-12 dager. Ved funn av legionellabakteriene blir disse artsbestemt.

I forbindelse med legionellautbrudd der man skal sammenligne legionellastammer fra miljøprøver og pasientprøver, må dyrkningsmetoden benyttes.


PCR

Med PCR-metoden får man analysesvar i løpet av 1 til 2 dager. Legionella PCR påviser DNA (arvestoff) fra både levende og døde legionellabakterier og skiller ikke mellom disse. Siden det kun er levende bakterier som gir sykdom benyttes derfor PCR-metoden i liten grad i rutineovervåkning.


Måleusikkerhet Legionella

Kontakt oss


Kimtallsanalyser

Kimtallsanalyse gir svaret på det totale antall bakterier i en prøve, og er en generell «hygieneparameter» som forteller noe om de mikrobiologiske vekstforholdene i anlegget. Høyt kimtall kan være en indikasjon på tilstedeværelse av biofilm i rørsystemet. Biofilm kan gi vekstvilkår for legionellabakterier. Det er viktig å være klar over at det nødvendigvis ikke er en sammenheng mellom kimtallet og forekomst av legionellabakterier.

Kimtallsanalysen kan være nyttig for å overvåke virkningen av biocid som blir tilsatt vannsystemet, eksempelvis i kjøletårn. Kimtallsanalyser utføres i henhold til ISO 6222:1999, analysetiden er to dager.

Velkommen til Unilabs hjemmeside

Gå videre til hovedsiden

Eller velg et land i listen under